Tarieven

Tarieven Kinesitherapie

Eerste afspraak?

identiteitskaart (E-id)

voorschrift dokter

klever mutualiteit

€ 60 voorschot

Medische beeldvorming

Al onze kinesitherapeuten zijn geconventioneerd en werken aan de officiële RIZIV-tarieven.
 
Behandeling in kabinet: € 22,26#
Behandeling thuis*: € 23,63# Conform de nomenclatuur (wetgeving) worden in bepaalde situaties pseudocodes aangerekend bovenop het standaard honorarium, bvb. bij de eerste 9 sessies, bij een intake, etc.

 
* Thuisbehandeling kan alleen in uitzondelijke gevallen wanneer het onmogelijk is voor de patient om zich te verplaatsen naar het kabinet, dit in postcodes 2060 en gedeeltelijk 2140. Therapie in de praktijk is steeds kwalitatiever omdat we over meer middelen beschikken.
 
Er wordt niet afgerekend per sessie, maar voor een reeks behandelingen. Bij een langdurige reeks wordt tussentijds afgerekend.

U ontvangt na betaling van een behandelreeks steeds een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dit getuigschrift geeft recht op terugbetaling bij uw mutualiteit.
Derdebetalersregeling kinesitherapie
Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere voordelen. Voor deze personen passen wij standaard de derdebetalersregeling toe.

Heeft u achteraan een 1 in uw code gerechtigde? Dan hebt u een verhoogde tegemoetkoming.

Neem een recente klever en vergelijk met onderstaand exemplaar.
Op uitrdukkelijke vraag kan in andere situaties de derdebetalersregeling worden toegepast, of kan facturatie aan derden worden toegepast.

Tarieven Osteopathie


Een osteopathie behandeling duurt +/- 45 minuten, hiervoor betaalt u €45. Bij de meeste ziekenfondsen krijgt u een terugbetaling van €10 per sessie, met een maximum van 5 sessies per jaar.

Elke sessie wordt contant afgerekend, cash of met bancontact.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst van de klacht.
Kinepunt-Noord bvba
Pothoekstraat 117-119
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0536.509.374
aangesloten bij beroepsvereniging Axxon vzw.
Alle therapeuten beschikken  over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

GDPR - AVG​​
Privacyverklaring

Versie 1.0, datum laatste wijziging 29/09/2019


Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
Kinepunt-Noord hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Kinepunt-Noord houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Kinepunt-Noord, Pothoekstraat 117-119 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0536 509 374  en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is. 

In deze verklaring legt Kinepunt-Noord uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Kinepunt-Noord op het vlak van gegevensverwerking.

Kinepunt-Noord  verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt. 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten., alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. 
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht). 
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. 

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. 
In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de kinesitherapeut voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Kinepunt-Noord zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen. 

​Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. 


Grondslagen voor de verwerking van gegevens
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.
Delen van gegevens
De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. 
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. 
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. 
Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.
Uw rechten als patiënt
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht. 
Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat de bewaring van persoonsgegevens in afgesloten kasten, het gebruik van een computerprogramma met bijzonder authenticatie en computers en tablets met persoonsgebonden wachtwoorden.

Wijzigingen

Kinepunt-Noord behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.
Algemene voorwaarden
  • ​U wordt geacht na het vroegtijdig stopzetten van uw therapie (minder sessies opnemen dan voorgeschreven) ons op de hoogte te stellen en spontaant uw afrekening te vereffenen. Kinepunt-Noord behoudt zich het recht €10 administratiekosten aan te rekenen indien u verzaakt binnen de 15 dagen na de laatste sessie de praktijk schriftelijk of via e-mail in kennis te stellen.
  • Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal een rente van 12% per jaar en een forfaitaire conventionele en onverminderbare vergoeding van 20% verschuldigd zijn, met een minimum van 50 euro die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd worden. Naast de kosten en interesten zal het bedrag van onze facturen met 7,50 € vermeerderd worden per verstuurde brief en per verplaatsing van een persoon met een bedrag van 17 €. Voor alle betwistingen zijn alleen de Rechtbanken bevoegd van Antwerpen en is alleen het Belgische recht van toepassing. De facturen zullen beschouwd worden alsof ze zonder voorbehoud aanvaard zijn. Elke factuur die niet binnen de 8 dagen met een aangetekend schrijven betwist wordt, wordt als door de klant aanvaard beschouwd.
  • De gegevens die u opgeeft bij Kinepunt-Noord worden verwerkt conform de wetgeving op de privacy (AVG - GDPR).  Deze worden steeds behandeld binnen de nodige ethische code.
  • Kinepunt-Noord bvba fungeert als tussenpersoon bij het maken van uw afspraken met uw therapeut. Het biedt  administratieve ondersteuning en behoudt zich het recht om administratiekosten aan te rekenen conform de algemene voorwaarden.
  • Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minstens 24 uur van tevoren te annuleren.  Komt u uw afspraak niet na of annuleert u niet tijdig wordt de consultatie in rekening gebracht.
  • Bij een eerste consultatie  voor kinesitherapie betaalt u een voorschot van €60,00 dat in mindering wordt gebracht aan het einde van de behandelreeks. Kinepunt-Noord behoudt zich het recht om elke consultatie afzonderlijk af te rekenen of per behandelreeks.​
  •  Een osteopathie behandeling wordt steeds contant afgerekend.
  • ​Indien u te laat bent behoudt Kinepunt-Noord zich het recht uw afspraak te verdagen, aan te rekenen, of uw consultatietijd in te perken.